ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การเตรียมประกาศพื้นที่อนุรักษ์: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าประกาศโดยมีพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า (เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) 11 แห่ง เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ขห.) เขาพนมทอง ขห.ลุ่มน้ำปายฝั่ง ซ้าย ขห.ภูสันเขียว ขห.แม่โท ขห.เชียงแสน ขห.เวียงเชียงรุ้ง และ ขห.นันทบุรี ทั้งนี้กำลังดำเนินการ เตรียมการประกาศพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าอื่นๆ เพิ่มเติม
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยื่น ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว โดยดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดยเน้นเฉพาะ จุดที่สำคัญ หรือจุดที่มีแนวโน้มว่าจะพบสัตว์ผู้ล่า อาทิเช่น หมีควาย หมีหมา หมาใน เสือดาว
3. โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดำเนินการสำรวจพืช แมลง เห็ดใน ทุกชนิดสังคมพืช ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้ง ประเทศ
4. โครงการป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ โดยจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ จำนวน 22 หน่วย และจุดสกัด จำนวน 103 เพื่อปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และส่งเสริมการปฏิบัติงานในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลาย รวมถึงฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 10 รุ่น
5. กิจกรรมการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
6. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจแมลงประจำถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาว
7. แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกแต้วแล้วท้องดำ สำรวจพบนกแต้วแล้วท้องดำ จำนวน 4 ชนิด (เห็นตัว โดยตรง ๒ ตัว และเสียงร้อง ๒ ตัว)
8. โครงการสำรวจพืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น และพืชต่างถิ่นรุกราน ในพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น และพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่
9. กิจกรรมเพาะพันธุ์และการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าจำนวน 36 ชนิด 3,821 ตัว ในพื้นที่ 17 แห่ง แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ (อช.) 3 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ขสป.) 11 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง และสถานที่อื่นๆ 1 แห่ง
10. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
11. โครงการสำรวจพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น และพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
12. โครงการวิจัยความหลากหลายของเชื้อราแมลงและเห็ดป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
13. โครงการวิจัย ความหลากชนิดและเขตการแพร่กระจายของด้วงขนาดใหญ่ วงศ์ Lucanidae ที่มีการขออนุญาต นำเข้า-ส่งออกในประเทศไทย
14. การบริหารจัดการโรคเมลิออยโดสีสในสัตว์ป่าแบบองค์รวมในองค์การสวนสัตว์
15. ประกาศพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
16. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดตั้งเป็นเครือข่ายแล้วไม่น้อยกว่า 2,621 หมู่บ้าน
18. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
19. เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้กับ ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองการจัดการที่ดินร่วมของชุมชน
20. สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย
21. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการหยุดยั้งการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ผิดกฎหมาย
22. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมกันออกตรวจปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
23. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ
24. โครงการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
25. โครงการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
26. กิจกรรมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า
27. โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
28. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
29. การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบงานเรดด์พลัส
30. จัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญา CITES และการบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ปี 2016-2020 (Plan of Action (POA) on ASEAN on CITES and Wildlife Enforcement (2010-2020))
31. โครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา/กัมพูชา/สปป.ลาว/มาเลเชีย)
32. การประเมินศักยภาพกลุ่มป่าของประเทศไทยต่อการรองรับการเพิ่มประชากรเสือโคร่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์เสือโคร่งของอาเซียน
33. ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน (โครงการฝึกซ้อมร่วมดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดินไทย - เมียนมา)
34. โครงการปลูกป่าอาเซียนบริเวณชายแดน
35. การจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
36. โครงการจัดการสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่างที่ใกล้สูญพันธุ์
37. การป้องกันและปราบปรามการลักลอบและค้าไม้พะยูงผิดกฎหมาย
38. โครงการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้
39. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
40. การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการประสานงานด้านการต่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
41. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
42. มาตรการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
43. สร้างเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
44. สร้างแปลงรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าภาคใต้ในพื้นที่สำนักงานของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
45. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
46. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
47. แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว(ปี 2560)
48. โครงการขยายผลการส่งเสริมเกษตรกรทางรอดและการเลี้ยงวัวในพื้นที่จำกัดเพื่อลดการพึ่งพิงป่า(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562)
49. โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
50. กิจกรรมเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2561-2562
51. กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 71 แห่ง
52. จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ทางชีวภาพ (ด้านแมลงและจุลินทรีย์)
53. จัดประชุมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศ ป่าไม้ในชุมชน จำนวน 15 รุ่น พ.ศ. 2560-2562
54. จัดทำจุลสารสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชประจำปีงบประณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 3,000 ฉบับ
55. จัดทำบอร์ดสำหรับจัดนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
56. จัดทำหนังสือ แมลงบางชนิดในเขตสงวนชีวมณฑล ป่าสักห้วยทาก ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,000 เล่ม
57. จัดทำโปสเตอร์ ป่าไม้ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,000 แผ่น
58. จัดทำโปสเตอร์ ป่าไม้ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,000 แผ่น
59. จัดพิมพ์เอกสารป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย จำนวน 3000 เล่น และ แผ่นพับสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย 5,000 แผ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
60. จัดทำ Backdrop + X - Stand ป่าไม้ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 อัน
61. จัดทำโปสเตอร์ด้านความรู้ป่าไม้ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
62. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
63. ร่วมการประชุม Meeting of Partners of the East Asian - Australasian Flyway Partnership : EAAFP (MOP)
64. โครงการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network Centric Anti-Poaching System (NCAPS) ในพื้นที่คุ้มครอง
65. โครงการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่าง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
66. โครงการวิจัย เรื่องความหลากหลายของพรรณพืช ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่
67. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) 2560-2561-2562
68. โครงการสัมมนาการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
69. กิจกรรมการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
70. การประกาศพื้นที่อนุรักษ์ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
71. การประเมินสถานภาพแหล่งพันธุกรรม และจัดทำดีเอ็นเอบาร์โคดดิ้ง (DNA barcoding)
72. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงคุกคามต่อการลักลอบตัดไม้และการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
73. โครงการวิจัยคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ของสังคมป่าดิบแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
74. ชุดโครงการวิจัย การสร้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนในพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ
75. โครงการวิจัย รูปแบบการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพเพื่อสร้างระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
76. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงชัน บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
77. โครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat-swamp Ecosystems
78. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่ายากและใกล้สูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์และนำคืนสู่ถิ่นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
79. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรนกแต้วแล้วท้องดำ
80. โครงการปรับปรุงกวางผาในกรงเลี้ยงโดยการเพิ่มพ่อ แม่พันธุ์ต่างสายเลือด เพื่อรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมกวางผานอกถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืน
81. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า พ.ศ. 2560-2561-2562
82. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการสำรวจไม้พระยูงเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู พ.ศ. 2560-2561
83. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 177 โครงการ
84. การศึกษาชีพลักษณ์และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ ของต้นลานป่าและลานพรุขยายพันธุ์ต้นลานทั้ง 2 ชนิด เพื่อการปลูกฟื้นฟูในถิ่นและนอกถิ่นกำเนิด
85. ความหลากหลายชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ ในระบบนิเวศป่าไม้พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว น้ำหนาว และศักยภาพในการสร้างส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
86. กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 71 แห่ง
87. โครงการวิจัย การจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม ตามแหล่งภูมิศาสตร์ของพืช ถิ่นเดียวพืชหายาก และมีค่าใกล้สูญพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และปกปักพันธุกรรมของประเทศไทย
88. โครงการวิจัย นิเวศวิทยา และดีเอ็มเอบาร์โค้ดของแมลงคุ้มครองบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย
89. ลักษณะทางอุทกวิทยาและปริมาณตะกอนของพื้นที่ ต้นน้ำภายหลังการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่ สูงชัน โดยชุมชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน จังหวัดน่าน
90. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
91. โครงการติดตามการแพร่กระจายของมดต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย
92. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... หมวด 4 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 34 ผู้ใดเก็บจัดหา หรือ รวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้หรือพันธุ์สัตว์ดังกล่าว รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติเพื่อการศึกษา หรือวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
93. โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. 2561
94. การวิจัยพรรณไม้สำคัญจากการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
95. โครงการวิจัยความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลงและเห็ดป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
96. การสะสมคาร์บอนและความหลากหลายของชนิด พันธุ์ไม้ของสวนสมรมบนพื้นที่ต้นน้ำคลองท่าดี เพื่อรับเรดด์พลัส (REDD+)
97. มูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของระบบนิเวศ ลุ่มน้ำขุนสถาน จังหวัดน่าน
98. โครงการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ เพื่อสร้างระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
99. ผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่
100. คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันรูปแบบต่าง ๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่
101. โครงการวิจัย คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมป่าดิบแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
102. โครงการวิจัยความหลากหลายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารเขาหินปูน เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
103. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางพันธุกรรมของจระเข้น้ำจืดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นอาศัยดั้งเดิม ในประเทศไทย
104. โครงการพัฒนาระบบการสำรวจและติดตามสถานภาพประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในเขตรักษาพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาศัยสำคัญในประเทศไทย
105. โครงการปล่อยหมีควายคืนสู่ธรรมชาติ
106. โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรถิ่นอาศัย การเปลี่ยนแปลงประชากรถิ่นอาศัยและการแก้ไขปัญหาช้างป่า
107. โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมตามแหล่งภูมิศาสตร์ของพืชถิ่นเดียว พืชหายาก และมีค่าใกล้ สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์แล้วปกป้องพันธุกรรม ของประเทศไทย
108. โครงการวิจัย การจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม ตามแหล่งภูมิศาสตร์ของพืชถิ่นเดียว พืชหายากและมีค่าใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์แล้วปกปักพันธุกรรม ของประเทศไทย
109. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูประชากรวัวแดง สายพันธุ์ไทย
110. โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจแมลงประจำถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
111. โครงการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย
112. กิจกรรมเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
113. ความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลงและเห็ดป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
114. ความหลากหลายชนิดและเขตการแพร่กระจายของด้วงขนาดใหญ่ วงศ์ Lucinda ที่มีการขออนุญาตนำเข้า ส่งออกในประเทศไทย
115. โครงการวิจัย การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าเพื่อการฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
116. โครงการวิจัย ความหลากหลายของแมลงที่มีประโยชน์ภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
117. โครงการวิจัย ความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลง และเห็ดป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
118. ความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลงและเห็ดป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
119. ความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่าภูเขียว น้ำหนาว
120. ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่า และราทำลายในกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่
121. ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในระบบนิเวศป่าไม้พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว น้ำหนาว
122. แอติโนมัยสีทจากดินในกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่และการใช้ประโยชน์
123. โครงการวิจัย การประเมินสถานภาพแหล่งพันธุกรรมของไม้ชิงชันในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศโดยใช้เครื่องหมาย ดีเอ็นเอ
124. นิเวศวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงคุ้มครองบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย
125. การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่า เพื่อการฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
126. ความหลากหลายของแมลงที่มีประโยชน์ภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพการใช้ประโยชน์ของชุมชน
127. ความหลากหลายและเขตการแพร่กระจายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่กลุ่มป่ามรดกโลก
128. ชนิดและการตอบสนองต่อเหยื่อล่อของผีเสื้อกลางวัน ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่
129. ความหลากหลายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารเขาหินปูนเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
130. คุณภาพชีวิตของชุมชนหลังการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงชัน บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
131. การใช้ประโยชน์ที่ดินและสารเคมีทางการเกษตร ต่อคุณภาพน้ำในป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
132. คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ภาพหลังการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันรูปแบบต่าง ๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงใหม่
133. รูปแบบของการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
134. ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำ ของลำธารเขาพระบาทในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และความสามารถในการฟื้นตัวของลำธาร
135. ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและคุณภาพน้ำของลำธารในกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่
136. โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ประชากรนกน้ำอพยพ ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ในประเทศไทย
137. โครงการศึกษาเส้นทางการบินอพยพของนกชายเลน จากเอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย (East-Asian-Australasian Flyway: EAAF)
138. การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ประชากรนกน้ำที่พักนอน/หรือทำรังเป็นกลุ่มขนาดใหญ่
139. โครงการสำรวจพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา
140. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พรรณพืชในโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยกิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
141. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร
142. ความหลากหลายของพรรณไม้เพื่อตอบสนองต่อสนธิสัญญา ความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือของประเทศไทย
143. ความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช (Important Plant Areas: IPAs) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
144. โครงการสำรวจสัตว์ป่าหายากใกล้แนวชายแดน พบการกระจายของ สัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และสัตว์ป่าสามารถเดินเชื่อมไปยังพื้นที่อื่น
145. ประชุม The Ninth Meeting of Partners (MOP 9) of the East Asian –Australasian Flyway Partnership (EAAFP) ดำเนินงาน การบริหารค่าใช้จ่าย การกระมานความร่วมมือระหว่างสมาชิกหรือเรื่องที่สมาชิกต้องการหารือ รวมถึงข้อกฎหมายแนะระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและ ถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางอพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย และนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาจากคณะทำงานที่ได้รับการสนับสนุน จากองค์กร
146. ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และประเมินการยอมรับของชุมชน ในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ และอช.ห้วยน้ำดัง ในกลุ่มป่าลุ่มน้ำปาย-สาละวิน ชุมชนร้อยละ 91.7 ยอมรับการจัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศฯ โดยเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดแนวเขต ที่ชัดเจน